Cirkulär ekonomi handlar om att återanvända resurser

Det talas mer och mer om cirkulär ekonomi. Men vad är det egentligen? Jo, det handlar om att ställa om från ett samhälle där vi ständigt förbrukar nya resurser till en ekonomi där vi i stället återanvänder de råvaror och material vi redan har.

Cirkulär ekonomi är motsatsen till det slit- och slängsamhälle vi skapat. Till den linjära ekonomi som vi vant oss vid de senaste decennierna där vi ständigt tillverkar nya produkter som används under en begränsad tid och sedan hamnar på soptippen.

I stället för att slentrianmässigt slänga saker som vi tröttnat på eller som gått sönder ska vi i den cirkulära ekonomin använda dem så länge vi kan genom att reparera eller designa om dem. När det inte längre är möjligt återvinner och återanvänder vi materialet för att tillverka nya produkter.

Målet är att minska vårt överutnyttjande av råvaror som skog, metaller och olja. För att nå dit krävs det att vi använder de resurser vi redan tagit ut om och om igen, så länge det är möjligt.

Cirkulär ekonomi är egentligen inget nytt. Tidigare generationer av människor var vana vid att ta hand om och reparera sina saker och att snåla med resurserna. Om de inte själva klarade av att laga saker som gått sönder anlitade de en reparatör, skräddare eller skomakare.

Den cirkulära ekonomin skapade alltså arbeten. Men de senaste decennierna har vi rört oss bort från den typen av samhälle och i stället vant oss vid att köpa nytt när något gått sönder. Det har blivit billigare att skaffa en ny tvättmaskin jämfört med att reparera den man redan har.

Men nu har vi insett att det inte är hållbart i längden. Över hela världen pågår en omställning mot ett mer cirkulärt tänkande när det gäller produktion och konsumtion. En cirkulär ekonomi minskar inte bara vårt användande av jungfruliga råvaror, den kommer troligtvis även att minska problemet med våra stora avfallsmängder.

Här i Sverige tog regeringen i juli 2020 beslut om en nationell strategi för hur vi ska ställa om till en cirkulär ekonomi.

Strategin ska visa vägen till ”ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. Det finns mycket att vinna på det. Enligt klimatminister Isabella Lövin beror ungefär femtio procent av våra klimatutsläpp samt mer än nittio procent av världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald på ineffektiv resurshantering.

Regeringen har därför pekat ut fyra områden som vi ska fokusera på i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. De är:

- En hållbar produktion och produktdesign

- Hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster

- Giftfria och cirkulära kretslopp

- Att cirkulär ekonomi blir en drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.

Omställningen till en cirkulär ekonomi ska genomföras gemensamt av politiken, näringslivet, offentlig sektor, akademi, privatpersoner och civilsamhället. Regeringens roll är att skapa förutsättningar för att omställningen ska ske så effektivt som möjligt. Strategin kommer att kompletteras med handlingsplaner med konkreta åtgärder.

Text: Nicklas Nordström